Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Bachelor of theatre production and acting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.05.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

Innledning

Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk. Utdanningen sidestiller interpretatorisk arbeid og eget kreativt arbeid som likeverdige kompetanser. De faglige grunnelementene organiseres i planmessige strukturer som søker å optimalisere effekten av samspillet mellom fagene, til beste for studentens utvikling. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk.

Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen.

Mål for studiet

Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

Innhold

Første studieår

 • improvisasjonsteknikker
 • språk- og tekstarbeid
 • interpretasjonsteknikker
 • bevegelse
 • fysisk trening
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang
 • kultur- og samfunnsorientering
 • teaterhistorie og teaterteori
 • utforskning av scenisk uttrykk

Andre studieår

 • improvisasjonsteknikker
 • interpretasjonsteknikker
 • stilrelatert bevegelsesarbeid
 • tekstlig utforskning
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang og korsang
 • introduksjon til filmarbeid
 • teaterhistorie, teaterteori og analyse av ulike genre
 • utforskning av ulike scenegenre

Tredje studieår
Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

 • teaterproduksjoner med regissør
 • mitt teater
 • min musikk
 • filmlaboratorisk arbeid
 • studieturer for kontakt med internasjonal scenekunst
 • prosjektdrift og bransjekunnskap

Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

Studiet gir studentene valgfrihet innen flere områder:
1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver.
2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave.

 

Opptakskrav og rangering

Studiet er scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.)
Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert. Vurderingen gjøres ut fra teaterfaglige kriterier.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

skal ha kunnskap om:

 • teateret som språk og om hvilke muligheter som finnes innen valg av form og innhold

skal ha ferdigheter i:

 • forvaltning av egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå
 • deltakelse i profesjonelle teaterproduksjoner ledet av regissør
 • deltakelse i profesjonelle filmproduksjoner
 • utvikling av konsepter med utgangspunkt i ferdig tekst eller selvstendig utviklede produksjoner

skal ha generell kompetanse i:

 • egen utvikling som utøver
 • grunnleggende forståelse for hele produksjonsprosessen i teater og film

Oppbygning og sammensetning

Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

Ukesvisningen
De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.
I tredje studieår danner dette grunnlag for Mitt teater.

Vurdering

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:
– Praktiske eksamener
– Mappevurdering
– Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.
– Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.
Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

 

Tekniske og andre forutsetninger

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

Internasjonalisering

Utdanningen arbeider i nær relasjon til teatermiljøer i Norden, Europa og resten av verden. Det gjennomføres studieturer til utlandet. For studentene vil reiser medføre en egenandel på maksimum 15 000 kr.

Kvalifikasjon/vitnemål

Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag.

Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad.

Studieevaluering

Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom:
1. Ansattes individuelle samtaler med studentene
2. Felles evaluering i hver klasse
3. Ansattes egen evaluering.